Regulamin - dofinansowania - ikotly.com.pl

Regulamin - dofinansowania

Wojewózki Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki wodnej finansuje wymianę kotłów grzewczych

PROGRAM PRIORYTETOWY „Czyste Powietrze” WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE

Program priorytetowy „Czyste Powietrze”-dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska realizowanych przez osoby fizyczne.

1. Cel programu

 • Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez promocję e-mobilności;
 • Ograniczenie emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery poprze z likwidację źródeł niskiej emisji,termomodernizację oraz zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych;
 • Ochrona wód gruntowych i gleby przed zanieczyszczeniami, racjonalne korzystanie z zasobów wodnych;
 • Ograniczenie negatywnego oddziaływania azbestu.

2. Rodzaje przedsięwzięć podlegających finansowaniu.

 • Linia „ENERGIA”
  • E1 – budowa źródeł energii elektrycznej na potrzeby własne;
  • E2 – zakup pojazdów o napędzie elektrycznym;
  • E3 – budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych.
  • Linia „WODA”
  • W1 – budowa, przebudowa i modernizacja indywid ualnych i grupowych instalacji kanalizacyjnychi wodociągowych (przyłącza, oczyszczalnie przydomowe);
  • W2 – budowa systemów retencji wody;
  • W3 – budowa studni i ujęć wody na potrzeby bytowe, modernizacja SUW.
  • Linia „ATMOSFERA”
   • A1 – budowa, przebudowa, modernizacja indywidualnych źródeł ciepła (likwidacja źródeł niskiejemisji), wykorzystanie odnawialnych źródeł e nergii do produkcji ciepła lub/i chłodu;
   • A2 – kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych;
   • A3 – wymiana pokryć dachowych zawierających azbest.

3. Beneficjenci

 1. Osoby fizyczne lub grupy osób posiadające prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym zlokalizowanym na terenie województwa warmińsko – mazurskiego. Przez „dysponowanie” nieruchomością należy rozumieć prawo własności (w tym współwłasność) lub użytkowanie wieczyste.
 2. Przez budynek mieszkalny należy rozumieć budynek przeznaczony i wykorzystywany na cele mieszkaniowe co najmniej w 70% powierzchni całkowitej. Przez dom jednorodzinny należy rozumieć istniejący budynek wolnostojący albo samodzielną część domu bliźniaczego lub szeregowego, przeznaczony i wykorzystywany na cele mieszkaniowe, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość.
 3. W przypadku budynków wykorzystywanych sezonowo (domów letniskowych) możliwe jest korzystanie jedynie z linii W1, W2, W3 i A3.
 4. W przypadku działania A3 dopuszcza się wymianę pokryć z innych budynków: garaże, stodoły, budynki inwentarskie.

5. Podstawy prawne udzielenia dofinansowania.

 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1250 z późn. zm.)
 3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800 z późn. zm.) z późniejszymi zmianami.
 4. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2011 nr 163 poz. 981 z późn. zm.)
 5. „Zasady udzielania i umarzania pożyczek, udzielania dotacji oraz dopłat do oprocentowania kredytów i pożyczek ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie”.
 6. Alokacja środków i okres realizacji.

1.Alokacja środków w programie „Czyste Powietrze” na lata 2017 – 2018 wynosi 20 000 000 zł (dwadzieścia milionów złotych).

 • Linia „ENERGIA” – 5 000 000 zł (pięć milionów złotych);
 • Linia „WODA” – 5 000 000 zł (pięć miliony złotych);
 • Linia „ATMOSFERA” – 10 000 000 zł (dziesięć milionów złotych).

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, zwany dalej „Funduszem”, zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości środków zaplanowanych na poszczególne linie Programu „Czyste Powietrze”.

Program będzie realizowany w latach 2017-2018. Nabór w konkursie ma charakter ciągły i trwa od dnia ogłoszenia do wyczerpania alokacji.
Fundusz zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia naboru lub zawieszenia konkursu.
Ogłoszenie, o którym mowa w pkt 2, zamieszczane jest przez Fundusz w prasie o zasięgu regionalnym i na stronie internetowej Funduszu www.wfosigw.olsztyn.pl.

Informacja o zakończeniu naboru lub zawieszeniu konkursu podawana jest na stronie internetowej Funduszu

www.wfosigw.olsztyn.pl

Sposób dofinansowania.

Dofinansowanie w ramach Programu udzielane jest w formie pożyczki.
Beneficjent może otrzymać dofinansowanie w wysokości do 90% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Minimalny udział własny Beneficjenta wynosi 10%.
Koszty kwalifikowane oraz limity kosztów określają poszczególne linie Programu „Czyste Powietrze”.
W ramach Programu „Czyste Powietrze” Wnioskodawca może ubiegać się o przyznanie dofinansowania kilku działań jednocześnie.
Łączna wysokość dofinansowania z Funduszu nie może przekroczyć 300 tys. złotych.
Kwalifikowalność kosztów rozpoczyna się z dniem 01.01.2017r.
Udzielona pożyczka może być częściowo umorzona. Umorzeniu może podlegać do 10% wartości udzielonej pożyczki.
W przypadku, gdy Wnioskodawca uzyskał dofinansowanie przedsięwzięcia w postaci środków publicznych z innych źródeł, koszty kwalifikowane obniża się o wysokość uzyskanej pomocy.
Podatek od towarów i usług (VAT) nie stanowi kosztu kwalifikowanego zadań za wyjątkiem sytuacji, gdy zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, Beneficjent nie ma możliwości jego odliczenia.
Fundusz pobiera prowizję za udzielenie pożyczki w wysokości 1% kwoty udzielonego dofinansowania, pobieraną z pierwszej transzy pożyczki.
page2image4152953552 page2image4152953824

8. Warunki dofinansowania.

 1. Oprocentowanie pożyczki wynosi 2% w skali roku.
 2. Maksymalny okres kredytowania pożyczki, liczony od daty wypłaty pożyczki do daty spłaty ostatniej raty wynosi 5 lat. W uzasadnionych przypadkach, wynikających z analizy sytuacji finansowej Beneficjenta, istnieje możliwość wydłużenia okresu spłaty zgodnie z „Zasadami udzielania i umarzania pożyczek, udzielania dotacji oraz dopłat do oprocentowania kredytów i pożyczek ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie”.
 3. Spłata rat kapitałowo – odsetkowych następować będzie w okresach miesięcznych począwszy od 20 dnia następnego miesiąca po przelaniu środków na konto Beneficjenta.
 4. Beneficjent zobowiązany jest do ponoszenia należności publicznoprawnych związanych z dofinansowaniem przedsięwzięcia, w szczególności uiszczania należnego podatku dochodowego.

9. Terminy i sposób składania wniosków

 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami.
 2. Wnioski należy składać wyłącznie elektronicznie w informatycznym systemie generowania wniosków (System Wniosków), dostępnym na stronie internetowej Funduszu www.wfosigw.olsztyn.pl.
  1. a) Wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia odrębnych wniosków o pożyczkę w ramach każdej z linii programu „Czyste Powietrze”, przy czym wnioski te muszą być spójne i odnosić się do efektu ekologicznego. Załączniki wymagane do wniosków należy złożyć jednokrotnie i zaznaczyć, do którego wniosku zostały dołączone;
  2. b) wzory wniosków oraz niezbędnych załączników określa Fundusz i udostępnia na stronie internetowej Funduszu www.wfosigw.olsztyn.pl
 3. Wnioski, które wpłyną po wyznaczonym terminie lub po zawieszeniu konkursu będą odrzucone z przyczyn formalnych, bez możliwości uzupełnienia.
 4. Dokumenty, o których mowa w pkt 1, podlegają ocenie formalnej i merytorycznej wg kryteriów wyboru i zasad określonych w Programie „Czyste Powietrze”.
 5. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej oceny zostanie stwierdzone, że we wniosku nie zostały zawarte informacje wystarczające do oceny projektu, a wniosek w tym zakresie jest możliwy do poprawy, Wnioskodawca wzywany jest do poprawy/uzupełnienia wniosku lub złożenia koniecznych wyjaśnień:
  1. wezwanie określa sposób poprawy/uzupełnienia wniosku;
  2. wezwanie przekazywane jest w wersji elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu wniosku;
  3. Fundusz na etapie oceny dopuszcza jedną poprawkę złożonego wniosku. Wszelkie zmiany możliwe są w ciągu 7 dni roboczych od daty cofnięcia wniosku do edycji w Systemie wniosków;
  4. w przypadku wystąpienia okoliczności, gdy Wnioskodawca nie dostarczy uzupełnienia w terminie wskazanym przez Fundusz lub nie dokona uzupełnienia wszystkich elementów wniosku i załączników wskazanych przez Fundusz, wniosek zostanie odrzucony, a Fundusz poinformuje Wnioskodawcę o wyłączeniu wniosku z dalszego rozpatrywania.
  5. uzależnia udzielenie pomocy od pozytywnej oceny zdolności finansowej Wnioskodawcy. Zdolność
 6. Fundusz finansowa Wnioskodawcy rozumiana jest jako zdolność do spłaty zaciągniętej pożyczki wraz z należnymi odsetkami w umownych terminach spłaty.
 7. Wnioski, które przeszły pozytywnie ocenę, zostają zatwierdzone przez właściwy organ Funduszu, który podejmuje uchwałę w sprawie wyboru projektu i przyznaniu dofinansowania:
  1. a) decyzję o udzieleniu pomocy finansowej, której wartość jednostkowa przekracza 0,5% przychodów uzyskanych przez Fundusz w ubiegłym roku – podejmuje Rada Nadzorcza Funduszu;
  2.  b) decyzję o udzieleniu pomocy finansowej, której wartość jednostkowa nie przekracza 0,5% przychodów uzyskanych przez Fundusz w ubiegłym roku – podejmuje Zarząd Funduszu.
 8. Decyzja o udzieleniu dofinansowania traci swoją ważność, jeżeli Wnioskodawca w ciągu 3 miesięcy od daty zawiadomienia o jej podjęciu, nie przedłoży kompletu dokumentów stanowiących podstawę do zawarcia umowy.

10. Realizacja

 1. Podstawą do zawarcia umowy pożyczki pomiędzy Funduszem a Wnioskodawcą jest prawomocna uchwała właściwego organu Funduszu.
 2. Umowy zawierane są do 30 dni roboczych od dnia podjęcia uchwały, o której mowa w pkt 1, z uwzględnieniem powiadomienia Wnioskodawcy o decyzji Funduszu o przyznaniu dofinansowania:
  1. a) powiadomienie przekazywane jest w wersji elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu wniosku;
  2. b) umowy sporządzane są według określonego przez Fundusz wzoru, który dostępny jest na stronie internetowej www.wfosigw.olsztyn.pl
 3. W celu zawarcia umowy pożyczki Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji ww. umów:
  1. a. formę prawnego zabezpieczenia umowy o dofinansowanie ustala Fundusz w porozumieniu z Wnioskodawcą, zgodnie z obowiązującymi „Zasadami udzielania i umarzania pożyczek, udzielania dotacji oraz dopłat do oprocentowania kredytów i pożyczek ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie”
  2. Proponowaną formą zabezpieczenia w szczególności jest:
   1. weksel in blanco – zabezpieczenie obowiązkowe;
   2. przewłaszczenie przedmiotu finansowania wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej – przy dofinansowaniu do 100 tyś złotych;
   3. hipoteka na nieruchomości, przy czym wartość dofinansowania nie może przekraczać 80% wartości nieruchomości oraz cesja praw z polisy ubezpieczeniowej – przy dofinansowaniu powyżej 100 tyś złotych;
   4. inne przewidziane prawem.
   5. wzory druków niezbędnych do ustanowienia zabezpieczenia umowy o dofinansowanie określa Fundusz;
   6. wartość zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie nie może być niższa od kwoty przyznanego dofinansowania;
   7. zabezpieczenie musi być ustanowione przed planowaną datą pierwszej wypłaty środków, jednak nie później niż 30 dni od dnia zawarcia Umowy;
   8. zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy pożyczki ustanawia się na okres spłaty pożyczki.
 4. Wszelkie zmiany w umowie pożyczki wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
 5. Na wniosek Beneficjenta Fundusz przygotowuje aneks do umowy. Jeżeli wnioskowana zmiana wynika z przyczyn niezależnych od Funduszu, pobrana zostanie opłata w wysokości 200 zł (słownie: dwieście złotych) za każdy aneks.
 6. Opłatę uiszcza Beneficjent na rachunek bankowy Funduszu, właściwy do spłaty rat kapitałowo – odsetkowych zgodnie z umową dofinansowania. Opłatę należy uiścić przed podpisaniem aneksu.
 7. Maksymalny okres realizacji przedsięwzięcia wynosi 12 miesięcy od daty zawarcia z Funduszem umowy pożyczki.
 8. Beneficjent zobowiązany jest, do utrzymania efektu ekologicznego i rzeczowego przez okres trwania spłaty pożyczki.
 9. Uruchomienie środków następuje na wniosek Beneficjenta po przedłożeniu dokumentów finansowych.
  Beneficjent zobowiązany jest w ciągu 30 dni od daty wypłaty środków przedłożyć w Funduszu potwierdzenie dokonania płatności na rachunek bankowy wykonawcy oraz złożyć druk rozliczenia końcowego wraz z niezbędną dokumentacją.
 10. Dopuszcza się możliwość wcześniejszego uruchomienia środków na wniosek Beneficjenta po zrealizowaniu min. 50 % zadania w wysokości powyżej 50 000 zł. Zapis nie dotyczy działania A1.
 11. Fundusz jest uprawniony do przeprowadzania kontroli realizacji przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem ze środków Funduszu, a także do kontroli jego trwałości. Kontrole przeprowadzane są w obecności Beneficjenta.

Zasady częściowego umarzania pożyczki

 1. Na wniosek Beneficjenta, po spłacie 90% pożyczki Fundusz może umorzyć część pozostałej do spłaty pożyczki zgodnie z „Zasadami udzielania i umarzania pożyczek, udzielania dotacji oraz dopłat do oprocentowania kredytów i pożyczek ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie”.
 2. Pożyczka może zostać częściowo umorzona jeśli:
  1. a) Beneficjent spłacał terminowo raty kapitałowo-odsetkowe;
  2.  b) Beneficjent terminowo wywiązuje się z obowiązku sprawozdawczego;
  3.  c) zadanie zostało zrealizowane w terminie określonym w umowie pożyczki;
  4.  d) osiągnięty została zaplanowany efekt ekologiczny.
 3. Poziom umorzenia określany będzie przez Zarząd Funduszu każdorazowo na etapie rozpatrywana wniosku o umorzenie.
 4. Wysokość umorzenia stanowić będzie dla Beneficjenta przychód podatkowy i uzyskaną kwotę należy uwzględnić w rocznym zeznaniu podatkowym.

Postanowienia końcowe.

 1. Podstawową formą kontaktu jest korespondencja w formie elektronicznej.
 2. WFOŚiGW w Olsztynie zastrzega sobie prawo do wezwania Wnioskodawcy do przedłożenia dodatkowych dokumentów.
 3. Złożenie wniosku o dofinansowanie nie oznacza przyznania pożyczki.
 4. Złożenie wniosku o udostępnienie środków w trybie naboru ciągłego oznacza akceptację postanowień niniejszego Programu oraz dokumentów w nim wymienionych.
 5. Wnioskodawca ma obowiązek niezwłocznego informowania WFOŚiGW w Olsztynie o każdej zmianie danych zawartych w umowie, pod rygorem uznania za skuteczne doręczenie przez WFOŚiGW w Olsztynie pisma przesłanego na dotychczas znany Funduszowi adres Wnioskodawcy.
 6. Wszelkie wątpliwości odnoszące się do interpretacji postanowień Programu „Czyste Powietrze” rozstrzyga Zarząd WFOŚiGW w Olsztynie.
 7. Rada Nadzorcza Funduszu, na wniosek Zarządu Funduszu, może w uzasadnionych przypadkach zmienić postanowienia Programu „Czyste Powietrze”. Zmiany te nie dotyczą wniosków już złożonych.
0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu
  CA Raty
  wow